Print Shortlink

Brandverzekering en Hypothecaire lening niet los te koppelen

brand en hpothecaire leningTen gevolge van de grote ramp met de gasontploffing in Luik aan het begin van 2010 werd de brandverzekering in Belgie verplicht gesteld. Deze verplichting is van toepassing op woningen en handelszaken, dus niet voor industriële gebouwen. Maar reeds voor de inwerkingtreding van deze wet bleek dat 90% van de Belgen beschikten over een brandverzekering. Dit is met name gelegen aan het feit dat banken erop staan dat men een brandverzekering afsluit bij het aangaan van een hypothecaire lening. Voorts stelden de verhuurders als voorwaarde dat huurders verplicht waren een brandverzekering af te sluiten.

Maar waarom achten de banken het noodzakelijk om een brandverzekering af te sluiten bij het aangaan van een hypothecaire lening? Alvorens in te gaan op deze vraag is het goed te weten waartoe een brandverzekering dient. Belangrijk is om te weten dat een brandverzekering dient ter dekking van eventuele kosten die het gevolg zijn van schade aan de woning. De beschikking hebben over een brandverzekering brengt het volgende met zich mee:
Je woning is beschermd tegen risico’s; de risico’s die zijn opgenomen in de brandverzekering zijn brand, waterschade, natuurrampen, storm, hagelschade en glasbreuk.

Je goederen zijn beschermd; de inboedel van je woning is beschermd ingeval het door brand, waterschade of natuurramp zal worden beschadigd. Tevens is het mogelijk om je inboedel te verzekeren tegen diefstal
Het verzekeren van aansprakelijkheid tegenover derden; voor elke schade die jij veroorzaakt aan een derde wordt jij aansprakelijk gesteld. Met de brandverzekering wordt de schade gedekt die ontstaat bij een derde als gevolg van een brand die jij hebt veroorzaakt.

Vooralsnog is het belangrijk dat je ervoor waakt dat je woning wordt verzekerd op basis van de nieuwwaarde. Dit is gelijk aan de waarde van een nieuwe woning indien je opnieuw zou moeten bouwen. De vaststelling van de nieuwwaarde vindt plaats middels een evaluatierooster bevattende een vragenlijst betreffende, de indeling en inrichting van de woning, de afwerking van de woning, honorarium van de architect etc…. Let er dus op dat dit rooster goed wordt ingevuld, omdat u anders de kans loopt dat uw woning straks onderverzekerd is. Ben je bezig te verbouwen of te renoveren, geef het dan door aan de verzekeraar.

Bij de hypothecaire lening wordt uw woning als onderpand gegeven ter dekking van het risico ingeval u niet meer in staat blijkt te zijn de lening af te lossen. Je woning heb je als onderpand gegeven bij de hypothecaire lening, waarom dan een brandverzekering verplicht stellen? We hebben reeds gezien dat een brandverzekering een uitkering van de gemaakte kosten oplevert als je huis op wat voor manier dan ook verbrand of verwoest wordt. De kredietverstrekker loopt bij het verlenen van een hypothecaire lening het risico dat het in onderpand afgestane woning verdwijnt als gevolg van bijvoorbeeld een brand of natuurramp. In het geval dit scenario zich daadwerkelijk mocht voordoen is de kredietverstrekker ervan verzekerd dat de aan hem verschuldigde lening dan door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.

Leave a Reply